Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng như sau:

1. SỐ ĐIỆN THOẠI, ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ UBND XÃ HÀ MÒN:

- SỐ ĐIỆN THOẠI: 02603.922.006.

- THƯ ĐIỆN TỬ: ubndhm.dakha@kontum.gov.vn

2. SỐ ĐIỆN THOẠI, ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỞNG, PHÓ BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

01

Nguyễn Quang Thịnh

Chủ tịch UBND xã

Trưởng bộ phận một cửa xã

091.135.8068

nqthinh.dakha@kontum.gov.vn

02

Nguyễn Đình Lĩnh

Phó Chủ tịch UBND xã

Phó Trưởng bộ phận một cửa xã

0987.779.577

ndlinh.dakha@kontum.gov.v

 

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quý ông/bà (tổ chức).