Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng như sau:

1. Số điện thoại:

+ Thủ trưởng cơ quan: 0905387058

+  Số điện thoại đường dây nóng: 02603.922.006

2. Địa chỉ thư điện tử:

- Bộ phận một cửa: motcuahamon.dakha@kontum.gov.vn;

- Thủ trưởng cơ quan: tdtrong.dakha@kontum.gov.vn

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quý ông/bà (tổ chức).