A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DANH MỤC CÔNG KHAI THÔNG TIN XÃ HÀ MÒN NĂM 2023 (Theo Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin)

TT

Số ký hiệu
 của văn bản

Ngày tháng
 năm ban hành

Nội dung văn bản

Hình thức
 công khai

Địa chỉ trang
 tin điện tử/ địa chỉ trụ sở

Thời điểm
công khai

Thời hạn
công khai

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

I

Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND xã ban hành; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung;
thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của UBND xã

1

02/TB-UBND

05/01/2023

Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Mòn tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã năm 2023

Trên trang tin
điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

05/01/2023

Đến 31/12/2023

2

07/-UBND

07/02/2023

Quyết định Ban hành Danh mục hồ sơ năm 2023 của UBND xã Hà mòn

Trên trang tin
điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

07/02/2023

Đến 31/12/2023

3

08/-UBND

07/02/2023

Quyết định Về việc kiện toàn bộ phận tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Trên trang tin
điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

07/02/2023

Đến khi có văn bản mới thay thế

4

10/-UBND

08/02/2023

Quyết định Về việc ban hành mục tiêu chất lượng năm 2023 áp dụng tại UBND xã Hà Mòn

Trên trang tin
điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

07/02/2023

Đến 31/12/2023

5

157/-UBND

10/10/2023

Về việc ban hành quy định về công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn xã Hà Mòn

Trên trang tin
điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

10/10/2023

Đến 31/12/2023

6

158/-UBND

10/10/2023

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua -khen thưởng xã Hà Mòn

Trên trang tin
điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

10/10/2023

Đến 31/12/2023

II

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của UBND xã

1

128/-UBND

02/8/2023

Quyết định ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND xã Hà Mòn

Trên trang tin
điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

02/8/2023

Đến 31/12/2023

2

38/KH-UBND

07/03/2023

Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn xã năm 2023

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

07/03/2023

Đến 31/12/2023

3

45/KH-UBND

27/03/2023

Thực hiện công tác người cao tuổi năm 2023 trên địa bàn xã Hà Mòn

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

27/03/2023

Đến 31/12/2023

4

93/KH-UBND

29/06/2023

Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

29/06/2023

Đến 31/12/2023

5

24/TB-UBND

07/03/2023

Thông báo Về việc giải quyết đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai của bà Phạm Thị Quý, cư trú:Thôn 5,xã Hà Mòn,huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

07/03/2023

Đến 31/12/2023

6

38/TB-UBND

14/04/2023

Thông báo Kết quả giải quyếtđơn kiến nghị, phản ánh của công dân

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

14/04/2023

Đến 31/12/2023

7

38/TB-UBND

13/04/2023

Kết quả giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh

của công dân

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

13/04/2023

Đến 31/12/2023

8

17/TB-UBND

13/2/2023

Thông báo Về việc giải quyết đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai của bà Hoàng Thị Hằng, cư trú: Tổ 1, Phường Quang Trung, TP Kon Tum

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

13/2/2023

Đến 31/12/2023

9

81/TB-UBND

01/08/2023

Về việc giải quyết đơn kiến nghị của Ông Phạm Bá Thuận, cư trú:Thôn 5, xã Hà Mòn,huyện Đăk Hà,tỉnh Kon Tum

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

01/08/2023

Đến 31/12/2023

10

109/TB-UBND

22/09/2023

Kết quả hòa giải đơn kiến nghị về tranh chấp đất đai của Ông Nguyễn Văn Liễu

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

22/09/2023

Đến 31/12/2023

11

15/KH-UBND

10/02/2023

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn TCPL

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

10/2/2023

Đến 31/12/2023

12

24/KH-UBND

17/2/2023

KH tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quý I

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

17/02/2023

Đến 31/12/2023

 

13

29/KH-UBND

24/02/2023

Kế hoạch thực hiện công tác Tư pháp năm 2023

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

24/2/2023

Trong năm 2023

14

57/KH-UBND

12/4/2023

KH tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quý II

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

12/4/2023

Đến 31/12/2023

15

70/KH-UBND

21/4/2023

KH phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

21/4/2023

Đến 31/12/2023

16

99/KH-UBND

12/7/2023

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2023

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

12/7/2023

Đến 31/12/2023

17

131/KH-UBND

31/10/2023

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước CHXNCNVN

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

19/7/2022

Đến 31/12/2023

18

72/TB-UBND

12/7/2023

Thông báo về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở (đợt 1 năm 2023)

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

12/7/2023

Đến 31/12/2023

III

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung và kết quả trưng cầu dân ý, tiếp thu ý kiến của Nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND-UBND xã mà đưa ra lấy ý kiến Nhân dân theo quy định của pháp luật; đề án và dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính

1

68/BC-UBND

07/3/2023

Báo cáo về việc triển khai tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất Đai

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

07/3/2023

Đến 31/12/2023

IV

Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của xã; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của UBND xã

1

01/CTr-UBND

13/02/2023

Chương trình Công tác trọng tâm năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

13/02/2023

Đến 31/12/2023

2

01/KH-UBND

03/01/2023

Kế hoạch Xây dựng xã Hà mòn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

03/01/2023

Đến 31/12/2023

3

04KH-UBND

12/01/2023

Kế hoạch Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên Đán Qúy Mão năm 2023

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

12/01/2023

Đến 31/12/2023

4

09/KH-UBND

02/02/2023

Kế hoạch tổng kết công tác giảm nghèo 2022 triển khai công tác giảm nghèo 2023

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

02/02/2023

Đến 31/12/2023

5

11/KH-UBND

03/02/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn xã Hà Mòn năm 2023

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

03/02/2023

Đến 31/12/2023

6

50/KH-UBND

04/04/2023

Kế hoạch Hoạt động Phòng chống sốt xuất huyết Dengue năm 2023

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

04/04/2023

Đến 31/12/2023

7

51/KH-UBND

04/04/2023

Kế hoạch  Triển khai Chiến dịch vệ sinh môi trường -diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn xã Hà Mòn năm 2023

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

04/04/2023

Đến 31/12/2023

8

52/KH-UBND

04/04/2023

Phòng, chống dịch bệnh năm 2023

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

04/04/2023

Đến 31/12/2023

9

69/KH-UBND

21/04/2023

Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”năm 2023

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

21/04/2023

Đến 31/12/2023

10

107/KH-UBND

11/09/2023

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện Đăk Hà(24/3/1994 -24/3/2024)

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

11/09/2023

Đến 31/12/2023

11

134/KH-UBND

17/11/2023

Triển khai đợt cao điểm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn xã Hà Mòn

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

17/11/2023

Đến 31/12/2023

12

16/KH-UBND

10/02/2023

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn xã Hà Mòn

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

10/02/2023

Đến 31/12/2023

13

36/KH-UBND

03/3/2023

Kế hoạch Hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023 trên địa bàn xã Hà Mòn

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

03/3/2023

Đến 31/12/2023

14

37/KH-UBND

06/3/2023

Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC năm 2023 trên địa bàn xã Hà Mòn

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

06/3/2023

Đến 31/12/2023

15

47/KH-UBND

29/3/2023

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2023 trên địa bàn xã Hà Mòn

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

29/3/2023

Đến 31/12/2023

16

68/KH-UBND

21/4/2023

Kế hoạch nâng cao hiệu quả  theo dõi thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn xã Hà Mòn

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

21/4/2023

Đến 31/12/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Thông tin về dự toán ngân sách Nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thủ tục ngân sách nhà nước

 

 

 

 

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

 

Đến 31/12/2023

 

 

 

 

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

 

Đến 31/12/2023

 

 

 

 

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

 

Đến 31/12/2023

 

 

 

 

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

 

Đến 31/12/2023

 

 

 

 

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

 

Đến 31/12/2023

 

 

 

 

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

 

Đến 31/12/2023

 

 

 

 

Trên trang tinđiện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

 

Đến 31/12/2023

 

 

 

 

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

 

Đến 31/12/2023

VI

Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ theo quy định; thông tin về quản lý, sử dụng các khoản cứu trợ, trợ cấp xã hội; quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân, các loại quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn

1

 

 

 

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

 

Đến 31/12/2023

VIII

Thông tin về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vồn Nhà nước tại doanh nghiệp; báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp; báo cáo giám sát tình hình thực hiện công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp và cơ quan nhà nước đại diện chủ sở hữu; thông tin về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường; kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát liên quan đến việc bảo vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, an toàn thực phẩm, an toàn lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Thông tin về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của UBND xã và của các ban, ngành chuyên môn trực thuộc UBND xã; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân; nội quy, quy chế của UBND xã

 1

 

 

Nội quy, quy chế của UBND xã

Niêm yết tại cơ quan

 

 

Đến khi có văn bản mới thay thế

2

 

 

Nội quy, quy chế của Bộ phận một cửa

Niêm yết tại cơ quan

 

 

Đến khi có văn bản mới thay thế

XI

Báo cáo công tác định kỳ; báo cáo tài chính năm; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; cơ sở dữ liệu quốc gia ngành, lĩnh vực; thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học

1

88/BC-UBND

16/03/2023

Báo cáo Đánh giá giải quyết thủ tục hành chính Quý I năm 2023

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

16/03/2023

Đến 31/12/2023

2

176/BC-UBND

19/05/2023

Báo cáo Tình hìnhthực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội,đảm bảo quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

19/05/2023

Đến 31/12/2023

3

178/BC-UBND

22/05/2023

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2023

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

22/05/2023

Đến 31/12/2023

4

207/BC-UBND

08/6/2023

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 (Số liệu tính từ ngày 12/12/2022 đến ngày 08/6/2023

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

08/6/2023

Đến 31/12/2023

5

211/BC-UBND

12/06/2023

Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

12/06/2023

Đến 31/12/2023

6

216/BC-UBND

12/06/2023

Báo cáo tình hình thực hiệncông tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (từ ngày 01/01/2023–31/05/2023

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

12/06/2023

Đến 31/12/2023

7

377/BC-UBND

11/09/2023

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2023 (Số liệu tính từ ngày 12/6/2023 đến ngày 10/9/2023)

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

11/09/2023

Đến 31/12/2023

8

466/BC-UBND

31/10/2023

Báo cáo tình hình thực hiệncông tác tiếp công dân, giải quyết đơnkhiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (từ ngày 01/01/2023–31/10/2023

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

31/10/2023

Đến 31/12/2023

9

624/BC-UBND

11/12/2023

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023(Số liệu tính từ ngày 12/12/2022 đến ngày 10/12/2023)

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

11/12/2023

Đến 31/12/2023

10

01/BC-UBND

04/01/2023

Vềviệc rà soát, xác định, công bốhiệu lực pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND xã Hà Mònban hành (Sốliệu tính từ ngày 01/01/2022đến ngày 31/12/2022)

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

04/01/2023

Đến 31/12/2023

11

02/BC-UBND

04/01/2023

Thống kê năm 2022(chính thức)theo Thông tư số03/2019/TT-BTP,ngày 20/3/2019 của BộTư pháptrên địa bàn xã Hà Mòn(Sốliệu tính từngày 01/01/2022đến ngày 31/12/2022

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

04/01/2023

Đến 31/12/2023

12

09/BC-UBND

10/01/2023

Công tác giảm thiểu tình trạngtảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã Hà Mònnăm 2022

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

10/01/2023

Đến 31/12/2023

13

43/BC-UBND

06/02/2023

Về việc rà soát, đánh giá trẻ em cần tìm gia đình thay thế trên địa bàn xã Hà Mòn(Tháng 01, tháng 02 năm 2023)

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

06/02/2023

Đến 31/12/2023

14

52/BC-UBND

21/02/2023

Thực trạng hoạt động, số lượng, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở trên địa bàn xã Hà Mòn

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

21/02/2023

Đến 31/12/2023

15

101/BC-UBND

27/3/2023

Báo cáo thống kê công tác thi hành án hành chính trên địa bàn xã Hà Mòn6 tháng đầu năm 2023(từngày 01/10/2022đến hết ngày 30/3/2023

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

06/7/2023

Đến 31/12/2023

16

136/BC-UBND

20/4/2023

Báo cáo  kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra đột xuấtcông tác cải cách hành chính

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

20/4/2023

Đến 31/12/2023

17

143/BC-UBND

26/4/2023

Kết quả thực hiện các nội dung tại thông báo Kết luận kết quả thanh tra tại UBND xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

26/4/2023

Đến 31/12/2023

18

159/BC-UBND

12/5/2023

Báo cáo Công tác phòng, chốngvi phạm hànhchínhtrên địa bàn xã Hà Mòn6 tháng đầu năm 2023

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

12/5/2023

Đến 31/12/2023

19

197/BC-UBND

02/6/2023

Báo cáo Thống kê 6 tháng đầu năm 2023theo Thông tư số03/2019/TT-BTP,ngày 20/3/2019 của BộTư pháptrên địa bàn xã Hà Mòn(Sốliệu tính từngày 01/01/2023đến ngày 31/5/2023)

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

02/6/2023

Đến 31/12/2023

20

198/BC-UBND

02/06/2023

Báo cáo Công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2023

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

02/06/2023

Đến 31/12/2023

21

215/BC-UBND

12/6/2023

Báo cáo Kết quả thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốctrên địa bàn xã Hà Mòn(Tính đến ngày 11/6/2023)

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

12/6/2023

Đến 31/12/2023

22

233/BC-UBND

15/6/2023

Báo cáo BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN SỐ HÓA SỔ HỘ TỊCH (ĐẾN NGÀY 15.6.2023)

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

15/6/2023

Đến 31/12/2023

23

264/BC-UBND

20/6/2023

Báo cáo  Tình trạngtảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2022và 6 tháng đầu năm 2023trên địa bàn xã Hà Mòn

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

20/6/2023

Đến 31/12/2023

24

276/BC-UBND

10/7/2023

Báo cáo  Kết quảsơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nướctrên địa bàn xã Hà Mòn

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

10/7/2023

Đến 31/12/2023

25

277/BC-UBND

10/7/2023

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Tư pháptrên địa bàn xã Hà Mònnăm 2023(Số liệu tính từ ngày 01/01/2023đến ngày 07/7/2023

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

10/7/2023

Đến 31/12/2023

26

281/BC-UBND

11/7/2023

Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Luật hòa giải cơ sởtrên địa bàn xã Hà Mòn

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

11/7/2023

Đến 31/12/2023

27

288/ BC-UBND

17/7/2023

Báo cáo Sơ kết05năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

17/7/2023

Đến 31/12/2023

28

300/BC-UBND

21/7/2023

Báo cáo BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG NĂM 2022 VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

21/7/2023

Đến 31/12/2023

29

310/BC-UBND

02/8/2023

Báo cáo Tổng kết Luật Tố tụng hành chính năm 2015 liên quan đến trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân vàỦy ban nhân dân và tổng kết Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

02/08/2023

Đến 31/12/2023

30

323/BC-UBND

07/8/2023

Báo cáo Kết quả thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốctrên địa bàn xã Hà Mòn(Tính đến ngày 07/8/2023

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

07/8/2023

Đến 31/12/2023

31

365/BC-UBND

05/9/2023

Báo cáo ông tác theo dõi tình hình vi phạm pháp luậtvềxửlý vi phạm hành chính( Từngày 01/01/2022đến hết ngày 15/8/2023

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

05/9/2023

Đến 31/12/2023

32

393/BC-UBND

18/9/2023

Báo cáo Thống kê và kết quả thực hiện công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chínhvà thi hành án hành chính trên địa bànxã Hà Mòn(từngày 01/10/2022đến ngày18/9/2023

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

18/9/2023

Đến 31/12/2023

33

406/BC-UBND

02/10/2023

BC Tình hình triển khai thực hiện chứng thực bản

sao điện tửtừbản chính trên địa bàn xã Hà Mòn

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

02/10/2023

Đến 31/12/2023

34

422/BC-UBND

12/10/2023

Báo cáo công tác phòng chống vi phạm pháp luật

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

12/10/2023

Đến 31/12/2023

35

467/BC-UBND

01/11/2023

Báo cáo Thống kê năm 2023theo Thông tư số03/2019/TT-BTP,ngày 20/3/2019 của BộTư pháptrên địa bàn xã Hà Mòn(Sốliệu tính từngày 01/01/2023đến ngày 31/10/2023

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

01/11/2023

Đến 31/12/2023

36

468/BC-UBND

01/11/2023

Báo cáo Tổng kết công tác tư pháp năm 2023và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

01/11/2023

Đến 31/12/2023

37

469/BC-UBND

01/11/2023

Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũngnăm 2023và phương hướng, nhiệm vụnăm 2024phục vụkỳhọp thứ7Hội đồng nhân dânHuyệnkhóa VInhiệm kỳ2021-2026

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

01/11/2023

Đến 31/12/2023

38

483/BC-UBND

03/11/2023

Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luậtnăm 2023trên địa bàn xã(Báo cáo phục vụđánh giá, chấm điểm CCHC xã Hà Mòn)

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

03/11/2023

Đến 31/12/2023

39

484/BC-UBND

03/11/2023

Kết quảCông tác phổbiến, giáo dục pháp luật;Hòa giải ởcơ sở;xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã năm 2023

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

03/11/2023

Đến 31/12/2023

40

503/BC-UBND

10/11/2023

Công tác soạn thảo, ban hành, tự kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm phápluậtdo HĐNDvà ủy ban nhân UBNDxã Hà Mònban hành(Số liệu từ ngày 16/11/2022 đến ngày 15/11/2023

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

10/11/2023

Đến 31/12/2023

41

551/BC-UBND

20/11/2023

Công tác phòng, chống tham nhũngnăm 2023và phương hướng, nhiệm vụnăm 2024phục vụkỳhọp thứ7Hội đồng nhân dânxã Hà Mòn khóa IX,nhiệm kỳ2021-2026

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

20/11/2023

Đến 31/12/2023

42

552/BC-UBND

20/11/2023

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luậtnăm 2023trên địa bàn xãHà Mòn

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

20/11/2023

Đến 31/12/2023

43

609/BC-UBND

06/12/2023

Tình hình tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2023trên địa bàn xã Hà Mòn

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

06/12/2023

Đến 31/12/2023

44

616/BC-UBND

08/12/2023

Công tác thi hành pháp luật vềxửlývi phạm hành chínhnăm 2023trên địa bàn xã Hà Mòn

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

08/12/2023

Đến 31/12/2023

45

05/TB-UBND

06/01/2022

Niêm yết công khai mát trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông  DƯƠNG VĂN KHÁNH -TDP10 -TT Đăk Hà

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

06/01/2022

Đến 31/12/2022

46

07/TB-UBND

10/01/2023

Niêm yết công khai đối với hồ sơ cấp giáy chứng nhận QSD đất lần đầu của hộ gd PHẠM VĂN KIÊN TDP 7-TT Đăk Hà

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

24/2/2022

Trong năm 2022

47

09/TB-UBND

09/01/2023

Niêm yết công khai đối với hồ sơ cấp giấy  chúng nhận QSD đất lầnđầu của hộ gd,cá nhân ông bà Phạm Trung Hải

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

28/02/2022

Đến 31/12/2022

48

13/TB-UBND

05/02/2023

Niêm yết công khai đối với hồ sơ cấp giấy  chúng nhận QSD đất  của hộ gd,cá nhân ông bà DƯƠNG VĂN KHÁNH

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

08/3/2022

Đến 31/12/2022

49

14/TB-UBND

05/02/2023

Kết thúcNiêm yết mất trang bổ sung theo giấy chứng nhận quyến sử dụng đất ông DƯƠNG VĂN KHÁNH

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

29/3/2022

Đến 31/12/2022

50

19/TB-UBND

13/02/2023

Niêm yết công khai đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu của hộ gia đình PHẠM VĂN KHẢI TDP& TT Đăk Hà

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

31/3/2022

Đến 31/12/2022

51

20/TB-UBND

22/02/2023

Tổ chứcra quân tổng dọn vệ sinh môi trường khu dân cư tháng 2vào “ngày chủ nhật cuối hàng tháng

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

08/4/2022

Đến 31/12/2022

52

22/TB-UBND

01/03/2023

Niêm yết công khai đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu của hộ gia đình Vũ Trọng Khải địa chỉ :Thôn Đăk Tin,xã Đăk Ngọc huyện Đăk Hà

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

31/5/2022

Đến 31/12/2022

53

28/TB-UBND

23/03/2023

Niêm yết công khai Nguyễn Tri Sáu

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

05/7/2022

Đến 31/12/2022

54

29/TB-UBND

23/03/2023

Niêm yết công khai Phan Văn Bắc

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

15/7/2022

Đến 31/12/2022

55

30/TB-UBND

23/03/2023

Niêm yết công khai Nguyễn Văn Quyền

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

15/7/2022

Đến 31/12/2022

56

32/TB-UBND

30/03/2023

Niêm yết công khai đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu của hộ gia đình Nguyễn Tấn Duyên.TDP 10 Đăk Hà

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

15/7/2022

Đến 31/12/2022

57

34/TB-UBND

10/04/2023

Việc kết thúc niêm yết công khai mất trang bổ sung theo giấy chứng nhận QSD đất

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

19/7/2022

Đến 31/12/2022

58

45/TB-UBND

25/04/2023

Niêm yết công khai đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu của hộ gd ôngNguyễn Văn An thôn 1 Hà Mòn  huyện Đăk Hà

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

25/7/2022

Đến 31/12/2022

59

46/TB-UBND

25/04/2023

Niêm yết công khai đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu của hộ gd ông Trần Văn Hùng tt tại Tổ dân phố 10 TT đăk Hà huyện Đăk Hà

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

25/7/2022

Đến 31/12/2022

60

47/TB-UBND

 

Niêm yết công khai đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu của hộ gd ông Phan Công LiệuThôn 4 Hà Mòn huyện Đăk Hà

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

25/7/2022

Đến 31/12/2022

61

102/TB-UBND

24/08/2023

Niêm yết công khai đối vơí hồ sơ cấp giấy chưings nhận QSD đất lần đầu của hộ gia dình,cá nhân của ông bà Nguyễn Hoàng Diệu Đ/C Thôn 2 -hà Mòn

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

05/8/2022

Đến 31/12/2022

62

116A/TB-UBND

18/10/2023

Niêm yết công khai đối với hồ sơ ông bà Lê Quang Hàng

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

17/8/2022

Đến 31/12/2022

63

116B/TB-UBND

19/10/2023

Niêm yết công khai đối với hồ sơ ông bà Đinh Thị Nguyệt

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

29/9/2022

Đến 31/12/2022

64

116C/TB-UBND

19/10/2023

Niêm yết công khai đối với hồ sơ ông bà Nguyễn Ánh Sáng

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

05/10/2022

Đến 31/12/2022

65

119/TB-UBND

26/10/2023

/v Cấp GCN QSD đấttrên địa bàn xã Hà Mòn

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

21/10/2022

Đến 31/12/2022

66

125/TB-UBND

06/11/2023

V/v Cấp GCN QSD đấttrên địa bàn xã Hà Mòn PHAN VĂN TUỆ

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

26/10/2022

Đến 31/12/2022

67

126/TB-UBND

06/11/2023

Về việc kết thúc niêm yết công khai đối với hồ sơ xin cấp GCN. QSD đất lần đầu của bàĐinh Thị Nguyệt

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

26/10/2022

Đến 31/12/2022

XII

Danh mục thông tin phải công khai theo quy định tại điểm b, khoản 1 điều 34 của Luật này; tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước hoặc người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

 1

 

 

 Ủy ban nhân dân xã Hà Mòn; số điện thoại: 02603922006; Thôn Thống Nhất – xã Hà Mòn – huyện Đăk Hà – tỉnh Kon Tum

Trên trang tin điện tử xã

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/

 2022

 Đến khi có sự thay thế

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII

Thông tin liên quan đến lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

Thông tin về thuế, phí, lệ phí

 1

 

 

 Bảng thu lệ phí áp dụng tại UBND xã

 Bảng Niêm yết

 Tại bộ phận 1 cửa xã

 

 

XV

Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 27
Hôm qua : 25
Tháng 07 : 769
Tháng trước : 1.882
Năm 2024 : 5.198
Liên kết cột trái