A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    HUYỆN ĐĂK HÀ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
    
 
 

Số:           /TB-UBND                              Đăk Hà, ngày     tháng      năm

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2023

 
  

 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV, ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non công lập; Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập; Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT, ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021;

Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 20/10/2021 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phê duyệt vị trí việc làm và hạng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành bản mô tả và khung năng lực của từng vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà;

Căn cứ Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của UBND huyện Đăk Hà về việc điều chỉnh giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Đăk Hà năm 2023;

Căn cứ Công văn số 2770/UBND-NC ngày 24/8/2023 của UBND tỉnh về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023 và Công văn số 3309/UBND-NC ngày 02/10/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu, hình thức tuyển dụng viên chức năm 2023 tại các đơn vị, địa phương;

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2023, như sau:

1. Số lượng viên chức cần tuyển

Tổng nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2023 là 81 chỉ tiêu, cụ thể:

- Giáo viên mầm non hạng III - mã số V.07.02.26:   32 chỉ tiêu;

- Giáo viên tiểu học hạng III- mã số V.07.03.29:      49 chỉ tiêu, gồm:

+ Giáo viên tiểu học dạy đa môn:                31 chỉ tiêu;

+ Giáo viên tiểu học dạy Tiếng Anh:                      11 chỉ tiêu;

+ Giáo viên tiểu học dạy Tin học:                            07 chỉ tiêu.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm (Có phụ lục kèm theo);

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

3. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

3.1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 02/10/2023 đến hết ngày 01/11/2023.

3.2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Nộp trực tiếp (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà, số 177, đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

- Nộp qua đường bưu chính: Người dự tuyển nộp phiếu dự tuyển về địa chỉ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà, số 177, đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

4. Hình thức và nội dung tuyển dụng

4.1. Hình thức, nội dung tuyển dụng:

Tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển, được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Thực hiện phỏng vấn kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của từng vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian phỏng vấn: 30 phút, gồm 15 phút chuẩn bị và 15 phút để trả lời câu hỏi.

- Thang điểm: 100 điểm.

4.2. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

5. Ưu tiên trong tuyển dụng

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

6. Phiếu đăng ký dự tuyển

- Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

- Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng, nếu người dự tuyển tuyển nộp Phiếu dự tuyển vào từ 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

- Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình (lưu ý không tẩy xóa, sửa chữa các thông tin); trường hợp khai không đúng thông tin hoặc giả mạo văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ đối tượng ưu tiên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy.

Cá nhân có nhu cầu thay đổi, điều chỉnh, bổ sung thông tin của Phiếu đăng ký dự tuyển kịp thời liên hệ cơ quan, đơn vị đã nộp Phiếu để được hướng dẫn thủ tục điều chỉnh, thay thế Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định (trong thời hạn quy định).

7. Thời gian, địa điểm xét tuyển

Dự kiến trong tháng 11 năm 2023, tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ có thông báo sau).

8. Công khai thông báo tuyển dụng viên chức

a) Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND huyện Đăk Hà.

b) Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện có trách nhiệm thông báo công khai trên sóng truyền thanh - truyền hình huyện.

c) Phòng Văn hóa và Thông tin: Đăng tải thông báo này trên cổng Thông tin điện tử huyện Đăk Hà tại địa chỉ http://huyendakha.kontum.gov.vn

* Lưu ý:

- Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét tuyển, thông báo về tài liệu ôn tập, địa điểm phỏng vấn, lệ phí dự tuyển và các thông tin khác liên quan được niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện Đăk Hà (Bảng tin của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện), trên Cổng thông tin điện tử huyện Đăk Hà tại địa chỉ http://huyendakha.kontum.gov.vn

- Đề nghị các thí sinh đăng ký dự tuyển thường xuyên theo dõi để kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng trên Cổng thông tin điện tử huyện Đăk Hà địa chỉ nêu trên.

Thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và người có nhu cầu dự tuyển viên chức năm 2023 được biết./.

 

 

Nơi nhận:                                                                            

- UBND tỉnh (b/c);                                                                                                                                                                                                

- Sở Nội vụ tỉnh (b/c);

- TT Huyện uỷ (b/c);                                                                                   

- TT HĐND huyên (b/c);

- CT, các PCT UBND huyện;

- Phòng Nội vụ (t/h);

- Phòng GD&ĐT;        

- UBND các xã, thị trấn;          

- Trung tâm VHTTDL&TT (t/h);                      

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tin);       

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Hà Tiến

 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP CHỈ TIÊU VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐĂK HÀ NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-UBND ngày     tháng  10  năm 2023 của UBND huyện Đăk Hà)

-----

TT

Tên vị trí việc làm cần tuyển dụng

Hạng chức danh nghề nghiệp

Mã số

Số lượng tuyển dụng

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú

Trình độ chuyên môn

Chuyên ngành đào tạo

Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp

 

1

Giáo viên mầm non

Hạng III

V.07.02.26

32

Cao đẳng trở lên

Sư phạm giáo dục mầm non

 

 

 

2

Giáo viên tiểu học đa môn

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Giáo viên tiểu học đa môn

Hạng III

V.07.03.29

31

Đại học

Sư phạm giáo dục tiểu học

 

 

 

2.2

Giáo viên tiểu học dạy môn tiếng Anh

Hạng III

V.07.03.29

11

Đại học

Sư phạm tiếng Anh. Trường hợp không có bằng đại học sư phạm thì phải có bằng đại học chuyên ngành tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

 

2.3

Giáo viên tiểu học dạy môn tin học

Hạng III

V.07.03.29

7

Đại học

Sư phạm Tin học. Trường hợp không có bằng đại học sư phạm thì phải có bằng cử nhân (kỹ sư) tin học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Hôm qua : 25
Tháng 07 : 768
Tháng trước : 1.882
Năm 2024 : 5.197
LIÊN KẾT